کو گوش شنوا ؟

فکر می کردم صنعت خودرونویسی اینترنتی تو ایران چی می شه ...

چی شد !!!!!!!!!!

 

دست سیاست از هیچ جایی کوتاه نمی شه ....

لعنت


می مانیم یا می رویم ؟